احداث سرای محله بنی هاشمی

Text Box: به نام خدا اسناد شرایط مناقصه عمومی
 1. موضوع مناقصه : احداث سرای محله بنی هاشمی
 2. مبلغ برآورد اولیه :  23.862.291.156  ریال
 3. مدت انجام کار: 12 ماه
 4.  کارفرما :  شهرداری منطقه پنج  
 5. دستگاه نظارت : معاونت عمرانی منطقه و نظارت عالیه بر عهده مدیرت عمران مناطق می باشد.
 6. دستگاه مناقصه گزار :  شهرداری منطقه پنج
 7. محل اجرای پروژه: بوستان عرفان بنی هاشمی
 8. ارائه رتبه بندی و صلاحیت دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کلیه اشخاص حقوقی
  با
  رتبه حداقل 5در رشته ابنیه
تبصره 1 : چنانچه بعد از بازگشایی پاکات مشخص گردد رتبه بندی یا مجوز ارائه شده برنده مناقصه جعلی است ضمن معرفی آن شرکت به مراجع ذی صلاح، سپرده شرکت در مناقصه آن شرکت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و چنانچه نفر دوم شرایط لازم را داشته باشد به عنوان برنده اعلام می گردد.
تبصره 2 : در زمان بازگشایی پاکات صلاحیت و رتبه بندی شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای 2 ماه اعتبار  باشند در غیراینصورت پاکت پیشنهادی آنان مفتوح نمی گردد.
 1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  1.200.000.000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت  ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف - ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما
ب   فیش واریز شده به حساب سپرده  100785543066  بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه پنج
تبصره 3 : مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی فوق باید حداقل 3 ماه از تاریخ صدور بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود.
تبصره 4 : ضمانتنامه در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد باید بنام شخص حقوقی و چنانچه شخص حقیقی باشد بنام همان شخص صادر شده باشد.
تبصره : ضمانتنامه می بایست  بدون خط خوردگی و ابهام و خدشه باشد و همچنین تضمین های ( الف و ب )
کمتر از مبلغ اعلامی پذیرفته شده نیست.
 1.  نحوه تحویل و تسلیم اسناد مناقصه و پیشنهادات :
10-1-  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه و تکمیل آن مدارک
را حداکثر تا ساعت 14روز
چهارشنبه  مورخ 02/11/98 حضوراً به دبیرخانه شهرداری منطقه پنج تحویل نمایند.
تبصره 6 :  بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 7 : چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شرکت در مناقصه نباشد مقتضی است مراتب را کتباً تا تاریخ 02/11/98 به اداره قراردادهای شهرداری منطقه پنج اعلام نمایند.
تبصره 8 : اسناد مناقصه در ساعتهای اداری تسلیم می گردد.
نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد مناقصه و پیشنهادات :
بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، دبیرخانه شهرداری منطقه پنج
 
 
محل برگزاری و زمان تشکیل کمیسیون مناقصه :
محل برگزاری کمیسیون معاملات( مناقصه )در شهرداری به نشانی چهارراه خلدبرین، سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز و تاریخ تشکیل آن ساعت 15 روزدوشنبه مورخ 07/11/98 می باشد که این کمیسیون حسب آیین نامه معاملات شهرداریها / کلان شهرها نسبت به اعلام نظر خویش اقدام خواهد نمود. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
 1. اسناد ومدارک مناقصه فقط به نماینده متقاضیان با ارائه معرفی نامه تحویل خواهد شد.
 2. در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهائی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد
  نموده اید وهنوز به معاونت برنامه ریزی  اعلام نشده از ظرفیت ارجاع ویا تعداد کار مجاز شما تجاوز
  می نماید، می بایست مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید.
 3. تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر وامضاء مجاز تعهد آور وپیشنهاد دهنده برسد و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
 4. شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.
 5. شهرداری مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق
  می گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.
 6. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد گردید.
 7. مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 8. هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 9. برنده مناقصه پیشنهاد دهنده ای است که کلیه شرایط مناقصه را رعایت نموده و قیمت کل پیشنهادی وی
  در برگ پیشنهاد قیمت نسبت به قیمت پیشنهادی سایر شرکت کنندگان حائز حداقل قیمت مناسب به تشخیص کمیسیون باشد و نفر دوم مناقصه شخص حقوقی یا حقیقی پیشنهاد دهنده از بین شرکت کنندگان است که تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد نفر اول حداکثر معادل سپرده تضمین شرکت در مناقصه باشد در غیر این صورت مناقصه نفر دوم ندارد. تضمین نفرات اول و دوم مناقصه تا مبادله پیمان با نفر اول و یا دوم ( حسب شرایط مناقصه ) نگهداری می گردد و پس از مبادله پیمان و سپردن تضمین اجرای تعهدات از سوی فروشنده منتخب سپرده مذکور آزاد می گردد.
تبصره 9 : در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد برنده مناقصه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.
 1. چنانچه برنده مناقصه ( پیشنهاد دهنده حائز حداقل قیمت مناسب ) حداکثر به مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ به وی برای مراجعه و مبادله پیمان حاضر نشود مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بنفع کارفرما ضبط می گردد
  و کار به نفر دوم که تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد قیمت نفر اول حداکثر به میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه باشد واگذار خواهد شد و در صورتیکه نفر دوم نیز در موعد فوق از امضاء پیمان خودداری نماید ضمانت نامه وی نیز ضبط می گردد.
 2.  کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نظر خود را اعلام مینماید و در موارد استثنایی ممکن است این مهلت با جلب نظر شهردار شیراز تا ده روز دیگر تمدید شود.
 3.  هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق ماده 56 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی وتجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.
 4.  در پروژه هایی که کارهای متعدد با هم توام می باشند پیشنهاد دهنده باید با پیمانکاران مربوطه
  طبق دستورالعمل نحوه ارجاع کار، گروه همکاری تشکیل دهد و قیمت خود را پیشنهاد نماید.
 5.  کسور قانونی :       شامل 10 % سپرده حسن انجام کار                 5% بیمه  (علی الحساب)
* کارفرما از هر پرداخت 5% بصورت علی الحساب بعنوان بیمه کسر ونزد خود به امانت نگهداری می نماید و در پایان قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی از سوی طرف قرارداد مسترد خواهد شد.پرداخت مابه التفاوت بیمه بعهده پیمانکاران میباشد.
مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما خواهد بود که در صورت ثبت نام پیمانکار در اداره دارایی و ارائه اسناد مرتبط پرداخت می گردد.
 1. در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی ( مبلغ قرارداد ) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه حسب ماده 34 شرایط عمومی پیمان قابل استرداد می باشد.
دوره تضمین : حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یاتاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود برای 12ماه شمسی از سوی پیمانکار تضمین  می گردد.
 1. تعدیل :  براساس بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 معاونت برنامه ریزی تعدیل آحاد بها پرداخت خواهد شد.
 2. ارائه تصویر رتبه بندی و صلاحیت شرکت ( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )، اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات با ذکر نام سهامداران شرکت و دارندگان امضا مجاز تعهدآور الزامی می باشد.
تبصره 10 : بدیهی است ارائه مدارکی از جمله سابقه کاری شرکت به همراه کپی قررادادهای مشابه، لیست
ماشین آلات شرکت و رضایتنامه از کارهای قبلی و کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره شرکت و تکمیل فرم شناسایی پیمانکار، در فرآیند ارزیابی اولیه تاثیر گذار می باشد لذا چنانچه بخشی از مدارک خواسته شده به شرح چک لیست مدارک فنی توسط پیمانکار ارائه نگردد امتیاز آن بخش به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت و چنانچه
در مجموع پیمانکار واجد شرایط لازم تشخیص داده شود پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح خواهد شد.
 1. شرکتهایی که با شهرداری سه قرارداد همزمان داشته باشند نمی توانند در این مناقصه شرکت نمایند و در صورت  ارائه پیشنهاد، پاکات آنان بازگشایی نخواهد شد مگر اینکه حداقل یک مورد از پروژه های در دست اجرا 80% پیشرفت فیزیکی داشته باشد و تأیید کارفرمای مربوطه را به همراه سایر اسناد در پاکت ب ارائه نموده باشند.
 2.  برنده مناقصه ملزم به رعایت عدم بکارگیری نیروهای خارجی می باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
 3. تأمین مکان مناسب جهت استقرار دستگاه نظارت و کارفرما و ملزومات دفتری آن در منطقه بعهده پیمانکار است.
 4.  تامین ایمنی و حفاظت از کارگاه 24 ساعت شبانه روز بعهده پیمانکار می باشد.
 5. پیمانکار موظف است بر اساس بخشنامه 27057-30/9/85 دفتر فنی استانداری فارس از کارگران دارای گواهینامه مهارت حرفه ای استفاده نماید. در غیر اینصورت کارفرما حق دارد وی را اخراج و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید. ضمناً متعهد می گردد که از مصالح استاندارد تولیدی استان جهت اجرای پروژه استفاده نماید.
 6. هماهنگی با راهنمایی و رانندگی و کسب مجوزهای تراقیکی و هرینه های مربوطه بر عهده پیمانکار است و شهرداری در این خصوص پرداختی به پیمانکار نخواهد داشت.
 
 
 
 
 1. نحوه پرداخت مبلغ پیمان :
کارفرما بهای انجام کار را به صورت 50% نقدی ومابقی تهاتر با زمین و املاک و یا عوارض (مجوز ساخت) و تراکم با کاربری های مختلف پرداخت خواهد کرد. برای محاسبه ارزش املاک معوض و عوارض به شرح زیر اقدام خواهد شد:
1- درخصوص موارد مرتبط با تهاتر به غیر از عوارض و مجوز ساخت، برابر مقررات و آیین نامه معاملات و دستور العمل های مربوطه در شهرداری شیراز اقدام خواهد شد.
2- درخصوص عوارض و مجوز ساخت و سایر موارد، محاسبه مبلغ براساس مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و به نرخ روز تحویل انجام می پذیرد.
از آنجائیکه کسور قانونی به عهده و هزینه برنده مناقصه می باشد و چون تمام پرداخت های شهرداری در هر مرحله به صورت غیر نقدی می باشد لذا مبالغ مربوط به کسور قانونی از هر پرداختی محاسبه و به حساب مراجع ذیربط واریز خواهد شد و خالص آن به صورت زمین و املاک معوض و ... به برنده مناقصه تحویل خواهد شد. بدیهی است تحویل املاک در هر مرحله پس از وصول صورت وضعیت و تایید کارکرد توسط دستگاه نظارت و مطالبات قطعی شده خواهد بود. ضمن اینکه در تحویل املاک می بایستی موضوع به گونه ای در نظر گرفته شود که خالص مطالبات غیر نقدی برنده مناقصه حداقل معادل یک قطعه از قطعات در نظر گرفته شده با توجه به عوارض و تراکم متعلقه باشد تا شهرداری بتواند نسبت به در اختیار قراردادن آن اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پس از انجام 100% کار و تحویل و تحول پروژه انجام خواهد شد. بدیهی است در خصوص زمان انتقال رسمی اسناد مالکیت املاک معوض به برنده مناقصه در حین اجرای پروژه توافقات لازم به عمل خواهد آمد.
تبصره: به هر حال نحوه پرداخت به شرح فوق از اختیارات کارفرما می باشد و کارفرما مجاز خواهد بود در صورت تامین شرایط مبلغ کارهای انجام گرفته را به صورت نقدی و یا سایر روش های مدنظر کارفرما نیز پرداخت نماید.
 1. هیچگونه وجهی بعنوان پیش پرداخت، پرداخت نمی گردد.
 2. حق الدرج چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
 3.  کارفرما حق تغییر، اصلاح، حذف و یا تجدید نظر در اسناد و مدارک مناقصه را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد ها را برای خود محفوظ می دارد.
 4. بنا به تشخیص دستگاه اجرایی ( کارفرما ) چنانچه ثابت شود اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای مندرج در ماده یک تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 73377/ت/20374 مورخ 22/12/83 گردند علاوه بر فسخ قرارداد به مدت 5 سال از عقد قرارداد با متخلف اجتناب گردد.
 5. پیمانکار اقرار و تعهد نمود که مشمول قوانین منع مداخله قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمند درمعاملات دولتی و شهرداری و یا تبصره یک ذیل ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارن و سایر قوانین مرتبط نبوده و در صورت اثبات خلاف آن، قرارداد باطل و کلیه عواقب آن که عهده پیمانکار می باشد و همچنین پیمانکار متعهد گردید چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت و .... مشمول قوانین مزبور گردد مراتب را مبنی بر منفسخ گردیدن قرارداد به کارفرما اطلاع دهد، بدیهی است چنانچه پیمانکار مراتب فوق را  بلافاصله به اطلاع نرساند علاوه بر ابطال قرارداد، کارفرماحق دارد ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نماید و به علاوه خسارات ناشی از ابطال پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیمانکار وصول نماید.
 
 
 1.  پیمانکارمسئول جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و کلیه عوامل خود اعم از بدنی و مالی
  می باشد. چنانچه کارفرما مطابق آراء قضایی یا به هر دلیل دیگری محکوم به پرداخت خسارت گردد پیمانکار بدون قید و شرط مسئول پرداخت آن نیز خواهد بود و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید و کارفرما
مسئولیتی در این مورد بر عهده نخواهد داشت.
 1.  پیمانکار بایستی از کارگران مجرب و آموزش دیده که دارای سلامت کامل می باشند استفاده نماید
  که نظارت کافی و مستمر بر کلیه امور مربوط به پرسنل اعم از تامین وسایل ایمنی و حفاظتی، انجام معاینات
  و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام و عملکرد کارگران برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی خصوصاً از باب نظارت بر عهده نخواهد داشت.
 2. پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.
 3. هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را خریداری نموده باشند در صورت داشتن ابهام
  می توانند مراتب را کتباً حداکثر 3 روز قبل از تاریخ انقضاء مهلت خرید اسناد اعلام نمایند و تقاضای توضیح کتبی نمایند. در این رابطه هر گونه توضیح، تجدید نظر، حذف یا اضافه نمودن اسناد و مدارک و نحوه تسلیم آنها کتباً از سوی مناقصه گذار اعلام و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور گردد.
 4.  اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک مناقصه نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه وبودجه به شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/78 نافذ می باشد.
 5.  پیمانکار مسئولیت ایمنی کلیه کارگاه و سایر اشخاص مجاز دیگر که به کارگاه وارد می شوند و یا در آن مشغول کار هستند ( و بطور کلی مسئولیت خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه ) را بعهده دارد و بطور کلی هرگونه مسئولیتی در قبال خسارتهای وارده به اشخاص ثالث و حوادث ناشی از کار کارگران ( پرسنل پروژه ) صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر به عهده پیمانکار بوده و شهرداری از ذمه بری خواهد بود.
 6. مسئولیت هرگونه رفتار و عمل سوء از طرف عوامل پیمانکار بعهده وی می باشد و در صورت بروز آن پاسخگویی به کارفرما و مراجع قضایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در هر حالت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین در صورتیکه پرسنل پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند
  و یا باعث اختلال در سیستم شوند برای بار اول به پیمانکار تذکر و در صورت تکرار پیمانکار موظف است متخلفان را از کار برکنار کند.
 7. پیمانکار حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت پروژه موظف است نسبت به ارائه صورت وضعیت قطعی
  اقدام نماید.
 8.  سایر شروط مورد نیاز اجرای کار بشرح شرایط خصوصی منضم می باشد که می بایستی در موقع ارائه پیشنهاد قیمت مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ تعهدات آن در قیمت پیشنهادی، مهر و امضا شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه گردد. ضمناً نقشه ها و فرم ها مربوطه نیز ضمیمه دعوتنامه می باشد.
 9. اختلافات ناشی از این قرارداد در هیات حل اختلاف ( ماده 38 ) آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادره برای طرفین لازم الاجراست..
 10.   پیشنهادات بایستی به صورت قیمت کل و درصدی بالاتر، مساوی و یا پایین تر از فهرست بهای  ابنیه  ، تاسیسات برقی ومکانیکی سال 98 باشد.
 
 1.  شرکت هایی که به هر دلیل از شهرداری شیراز شکایت نموده باشند چنانچه پس از صدور حکم آن شرکت محکوم شده باشد و همچنین پیمانکارانی که دارای سوابق منفی در ارزیابی عملکرد با شهرداری شیراز بوده
  و یا دارای اخطار رسمی از کارفرما باشند و یا سوابق سوء عملکرد آنها بصورت کتبی رسماً توسط دستگاه های اجرایی دیگر به این شهرداری اعلام شده باشد حق مشارکت در مناقصه را نداشته و در صورت شرکت در مناقصه
کمیسیون مناقصه در رد پیشنهاد مختار می باشد و حق هیچگونه اعتراضی از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود.
 1.  مسئولیتهای بندهای فوق محدود به زمان قرارداد نخواهد بود و بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهد به جبران کلیه خسارتهای ناشی از عدم رعایت شروط مندرج در قرارداد خواهد بود.
 2. پیمانکار اقرار می نماید که مشمول تبصره یک ماده 95 قانون شوراها مصوب 1396 نمی باشد.
 3. برنده مناقصه می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک شهر در شیراز اقدام و اطلاعات مربوطه را ارائه نماید. بدیهی است مطالبات پیمانکار جهت پرداخت به این حساب واریز
  خواهد شد.
 4. خسارت تأخیر و پاداش تسریع :
1-55- خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان روزانه مبلغ 3.000.000 ریال (سه میلیون ریال) از مطالبات پیمانکار کسر و از پیمانکار وصول می گردد.
 1. برنده مناقصه متعهد و موظف به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ارائه مدارک مثبته اقدام جهت اخذ این مدارک می باشد.
 2. برآورد نقشه ها و فرم مشخصات فنی و خصوصی مناقصه بصورت پیوست می باشد.
 3.  حداقل امتیاز فنی قابل قبول 65 می باشد.
دستورالعمل تکمیل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد :
علاوه بر مواردی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شده است سایر شرایط این مناقصه حسب دستورالعمل تکمیل اسناد مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.
کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مناقصه و پیشنهاد خود را به شرح زیر در سه پاکت (الف) ، (ب) و (ج) به صورت جداگانه قرارداده و لاک و مهر شده تحویل نمایند. روی هر پاکت اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه، نام پیشنهاد دهنده و تاریخ ارائه پیشنهاد قید گردد. در صورت عدم تحویل اسناد مناقصه بصورت مهر و امضا شده پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح نخواهد شد.
 1. محتویات پاکت الف :
ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از دو شرح زیر :
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه به نفع شهرداری منطقه پنج با شناسه ملی : 14002091671 و کداقتصادی : 411364877455 یا رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده 100785543066  بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه پنج به همراه یک عدد کپی از ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
2- محتویات پاکت ب :
 1. ارائه تصویر رتبه بندی و صلاحیت شرکت ( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )
 2. تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی آخرین تغییرات سهامداران شرکت و دارندگان امضاء مجاز
 3. کلیه اوراق و اسناد مناقصه حاضر ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان امضاء مجاز
 4. سوابق و کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره شرکت
 
 1. سایر اطلاعات مستند راجع به سوابق کارهای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه، صلاحیت های فنی، نیروی انسانی،
  ماشین آلات
3- محتویات پاکت ج :
1-3 : برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهدآور ( امضا کنندگان مجاز ) و ممهور به مهر شرکت (3880789)
 
فرود بذر افشان                                                 نام ونام خانوادگی وامضاء مجاز تعهد آور
                    سرپرست شهرداری منطقه                                                                  مهر پیشنهاد دهنده
                          تاریخ                                                                                              تاریخ
 

منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۳۹۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است