•  واحد ارتباطات و فرهنگی
  •  واحد فنی و عمرانی
  •  سرمایه انسانی
  •  معاون مالی و اقتصادی
  •  معاونت شهرسازی
  •  واحد حقوقی
  •  خدمات شهری