•  واحد ارتباطات و فرهنگی
  •  واحد فنی و عمرانی
  •  سرمایه انسانی
  •  معاون مالی و اقتصادی
  •  معاونت شهرسازی