•  مساجد
  •  بوستان ها
  •  فرهنگ سراها
  •  ادارات
  •  درمانگاه
  •  مدارس